26 sierpnia 2024, szkolenie online, platforma clickmeeting

KOSZT SZKOLENIA – 1190 ZŁ + 23 % VAT / ZA OSOBĘ

 

HARMONOGRAM:

 

8.30 Logowanie, rejestracja uczestników, odbiór materiałów szkoleniowych

 

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

1)  Właściwa interpretacja pojęć opisujące procesy magazynowania odpadów ustawie z dnia 27 kwietnia 2012 r. o odpadach

 • Czy magazynowanie to samo co gromadzenie?
 • Czym różni się magazynowanie odpadów od ich składowania?
 • Kiedy magazynowanie odpadów jest ich przetwarzaniem?

 

2)  Poprawne stosowanie zasad klasyfikacji odpadów jako podstawa właściwego nimi gospodarowania.

 • Niuanse właściwego stosowania rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów.
 • Jak kiedy można przekwalifikować gromadzone odpady niebezpieczne na odpady inne niż niebezpieczne  ?

 

3) Zasady magazynowania odpadów w przedsiębiorstwie.

 • Jakie wymagania musi spełniać miejsce magazynowania odpadów.
 • czy musimy mieć tytuł prawny do miejsc magazynowania odpadów.
 • Kiedy miejsce magazynowania musie mieć zapewniony odbiór odcieków.
 • Kluczowe zasady magazynowanie odpadów niebezpiecznych.
 • Wymagania dotyczące monitoringu wizyjnego.

 

4) Kto odpowiada za odpady jak poprawnie je przekazywać  by pozbyć się odpowiedzialności za nie.

 • Kogo uznajemy za posiadacza odpadów.
 • Kiedy następuje przekazanie odpowiedzialności za odpady niebezpieczne a kiedy za odpady inne niż niebezpieczne.
 • Kto musi usunąć porzucone odpady.

 

5) Jak zgodnie z prawem transportować odpady z i do miejsca ich magazynowania.

 

6)  Jak magazynowanie odpadów regulują decyzje odpadowe?

 • Zasady uzyskiwania zezwoleń na zbieranie odpadów - z czym mamy dzisiaj problemy?
 • Kiedy magazynowanie własnych odpadów wymaga zezwolenia na ich zbieranie.
 • Magazynowanie odpadów a pozwolenia na ich wytwarzanie.

 

 

6)  Kiedy zbieranie odpadów może wymagać pozwolenia zintegrowanego – wytyczne  organów kontroli.

 

7)  Klasyfikacja  według obecnych wskazań obiektów gromadzenia odpadów jako przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

8) BDO jako system informatyczny w gospodarce odpadami – jakie jego elementy są istotne dla wytwarzania, magazynowania i zbierania odpadów.

 

9) Aktualne zasady prowadzenia ewidencji odpadów w tym odpadów gromadzonych przez ich wytwórcę.

 • Kiedy nie musimy prowadzić ewidencji odpadów ?
 • Czy można nie sporządzić karty przekazania odpadów?

 

10)  Obowiązujące w 2024 r. przepisy karne dotyczące zbierania i magazynowania odpadów.

 

15.00 Zakończenie szkolenia