Gospodarowanie ściekami i wodami opadowymi

10 lipca 2024, szkolenie online, platforma clickmeeting

KOSZT SZKOLENIA – 1190 ZŁ + 23 % VAT / ZA OSOBĘ

Gospodarowanie ściekami i wodami opadowymi w świetle aktualnych przepisów ustawy Prawo wodne.

 1. Kluczowe definicje i pojęcia dotyczące gospodarowania ściekami - przypomnienie i wyjaśnienie niejasności.
 • Pojęcie ścieków, ścieków komunalnych, przemysłowych i bytowych.
 • Ścieki a wody opadowe i roztopowe
 • Czym jest woda w zagłębieniach terenu
 • Urządzenia wodne a wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
 1. Ogólny zarys zmian w ustawie Prawo wodne dokonanych w ostatnim czasie.
 2. Ograniczenia i standardy postępowania ze ściekamioraz wodami opadowymi i roztopowymi według aktualnego stanu prawnego
 • Zapisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne dotyczące ścieków, o których zapominamy.
 • Rozporządzenia istotne dla gospodarowania ściekami - przegląd.
 • Kluczowe wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków. 
 • Wymagania dla wód opadowych i roztopowych w przypadku ich wprowadzania do wód i do urządzeń wodnych.
 1. Odprowadzanie ścieków związanych z działalnością gospodarczą do sieci kanalizacyjnej.
 • Czym jest „aglomeracja ściekowa”
 • Jak wyglądają wymagania dla oczyszczania ścieków w aglomeracji.
 • Kluczowe wymagania wynikające z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 1. Pozwolenia wodnoprawne oraz zapisy pozwoleń zintegrowanych, które należy uzyskać dla wprowadzania ścieków do wód, urządzeń wodnych i do ziemi.
 • Zakres koniecznych do uzyskania zgód wodnoprawnych.
 • Wymagania wobec wniosków.
 • Kiedy należy uzyskiwać pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
 • Pozwolenia zintegrowanie a wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi - stosowanie przepisów, zmiany pozwoleń zintegrowanych.
 1. Gromadzenie ścieków i wód opadowych w zbiornikach bezodpływowych.
 • Czy zbiornik bezodpływowy na ścieki lub wody opadowe i roztopowe to urządzenie wodne.
 • Zasady zgodnego z przepisami opróżniania zbiorników bezodpływowych na ścieki.
 • Weryfikacja prawidłowego opróżniania i stanu zbiorników bezodpływowych. Opróżnianie zbiorników na nieczystości ciekłe i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i wymagania kontroli przez gminy.
 1. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz ich retencja wymagane zgody wodnoprawne i zasady ich uzyskiwania.
 2. Jak będzie działać Inspekcja Wodna
 3. Obowiązkowe sprawozdania i opłaty za usługi wodne dotyczące ścieków i wód opadowych i roztopowych aktualny stan przepisów.
 • Opłaty za usługi dotyczące wprowadzania ścieków i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych .
 • Sprawozdania z prowadzonych pomiarów kiedy je przekazywać i co mają zawierać.

 

Zakres szkolenia obejmuje omówienie aktualnie obowiązującej wersji  przepisów w szczególności ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Przedstawiane w nim są zasady kluczowe dla prawidłowego postępowania ze ściekami w tym ściekami bytowymi wytwarzanymi w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Materiał uwzględnia wchodzące w życie w 2024 r. zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz powiązanych ze stosowaniem tej ustawy aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń).

W ramach szkolenia omówione zostaną różnice w postępowaniu pomiędzy ściekami a wodami opadowymi i roztopowymi. Przedstawiony zostanie aktualny zakres wymaganych decyzji dla legalizacji postępowania z nimi.

 


 

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy w PDF