12 lipca 2024, szkolenie online, platforma clickmeeting

KOSZT SZKOLENIA – 1190 ZŁ + 23 % VAT / ZA OSOBĘ

Instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych

Opracowanie instrukcji organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy przy urządzeniach energetycznych

12 lipca 2024, szkolenie online, platforma clickmeeting

Harmonogram szkolenia:

8.30 Logowanie, rejestracja uczestników, odbiór materiałów szkoleniowych

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych

Omówienie stanu prawnego wynikającego z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

 • Wątpliwości interpretacyjne w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych – odniesienie do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
 • Zasady organizacji pracy organizacji prac przy urządzeniach energetycznych - omówienie
 • Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy na czas remontu, inwestycji i rozruchu urządzeń energetycznych
 • Zasady wykonywania prac przez podmioty “obce” na urządzeniach prowadzącego eksploatację – przykład praktyczny umowy na powierzenie eksploatacji urządzeń energetycznych wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu
 • Organizacja prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych na podstawie instrukcji eksploatacji

13.00 – 13.30 Przerwa na lunch

Eksploatacja urządzeń energetycznych

 • Omówienie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – omówienie zmian w zakresie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
 • Przykłady ramowych instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych
 • Omówienie warunków eksploatacji urządzeń energetycznych w strefach zagrożonych wybuchem
 • Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych zgodnie ze zmianami w przepisach oraz wzajemne relacje między przepisami i normami, zakres obligatoryjny i dobrowolny stosowania przepisów dobra praktyka i wiedza inżynierska – komentarz dotyczący stosowania Polskich Norm jako warunków technicznych
 • Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji

Prawo energetyczne – obowiązki prowadzącego eksploatację

 • Prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami: (Dz. U. Nr 75,  poz. 690 z 2002 r.),(Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.), (Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.),   (Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392)

15.00 Zakończenie szkolenia