23 sierpnia 2024, szkolenie online, platforma clickmeeting

KOSZT SZKOLENIA – 1190 ZŁ + 23 % VAT / ZA OSOBĘ

UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

23 sierpnia 2024, szkolenie online, platforma clickmeeting

Harmonogram:

8.30 Logowanie, rejestracja uczestników, odbiór materiałów szkoleniowych

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

Umowy w procesie inwestycyjnym dotyczącym budowy sieci ciepłowniczych i przyłączy

 • Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych:
 1. Konstrukcja umów w procesie inwestycyjnym. Zasady redagowania postanowień umownych w umowach w procesie inwestycyjnym
 2. Odpowiedzialność stron umowy w procesie inwestycyjnym z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy
 3. Kary umowne - sposób właściwego zastrzegania kar umownych w kontraktach, mechanizm miarkowania kar uownych
 • Rodzaje umów w procesie inwestycyjnym (umowa o roboty budowlane, umowa o generalne wykonawstwo, umowa o wykonawstwo częściowe, umowa o podwykonawstwo, umowa o PiB, umowa o zastępstwo inwestycyjne, etc.)
 • Rodzaje umów w prawie energetycznym

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej – problematyka prawna

 • Zwiększenie udziału OZE poprzez obowiązek przyłączenia
 • Wyjątki od obowiązku przyłączenia
 • Obowiązek przyłączenia do sieci ciepłowniczej w ustawie Prawo energetyczne
 • Wyjątek od obowiązku przyłączenia do sieci ciepłowniczej w ustawie Prawo energetyczne
 • Audyt źródła jako podstawa stwierdzenia warunków wyłączających obowiązek przyłączenia
 • Obowiązek przyłączenia do sieci ciepłowniczej w ustawie o odnawialnych źródłach energii
 • Warunki przyłączenia w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci
 • Prawo do odłączenia od systemu ciepłowniczego

Umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej

 • Pojęcia stosowane w umowach o przyłączenie do sieci (pojęcia sieci, instalacji wewnętrznej, przyłącza, rozgraniczenie własności sieci)
 • Publicznoprawny obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci.
 • Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych a obowiązek przyłączenia
 • Wniosek o wydanie warunków przyłączenia
 • Tytuł prawny do nieruchomości, obiektu lub lokalu
 • Uprawnienia podmiotu przyłączanego oraz uprawnienie do żądania usunięcia wad przyłączenia
 • Istnienie warunków technicznych przyłączenia
 • Warunki ekonomiczne przyłączenia – zasady ustalania ekonomicznej opłacalności inwestycji w świetle stanowiska Prezesa URE
 • Odmowa wydania warunków przyłączenia
 • Obowiązki przedsiębiorstwa związane z odmową wydania warunków przyłączenia.
 • Obowiązek poinformowania o wysokości opłaty przyłączeniowej, o której mowa w art. 7 ust. 9 Prawa energetycznego i sposobie jej kalkulacji
 • Termin na wydanie warunków przyłączenia
 • Zawieszenie terminu na wydanie warunków przyłączenia
 • Możliwość przedłużenia terminu na wydanie warunków przyłączenia
 • Okres ważności warunków przyłączenia i ich charakter prawny
 • Możliwość odstąpienia od umowy przez przedsiębiorstwo energetyczne
 • Możliwość wybudowania fragmentu sieci przez podmiot wnioskujący o przyłączenie (problematyka art. 7 ust. 9a Prawa energetycznego)

Umowa sprzedaży ciepła (umowa kompleksowa):

 • Forma umowy sprzedaży ciepła
 • Relacje umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej z umową sprzedaży ciepła
 • Następstwo prawne w umowach sprzedaży ciepła
 • Ogólne warunki umów sprzedaży ciepła
 • Rozwiązane i wypowiedzenie umowy sprzedaży ciepła
 • Związanie umową sprzedaży ciepła w przypadku braku opłacalności prowadzenia działalności na danym odcinku sieci
 • Prawo do wstrzymanie dostarczania ciepła. Regulacje prawa energetycznego
 • Reklamacja – podstawa, tryb, rozstrzyganie
 • Windykacja należności z umów sprzedaży ciepła – pozasądowa oraz sądowa

15.00 Zakończenie szkolenia