ITC-Poland
ITC-Poland
02banner
03banner
previous arrow
next arrow

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE, mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych jest firma ITC Poland M.Tymińska P.Spiechowicz s.c, z siedzibą przy ul. Wyspowa 29/5, 03-687 Warszawa. NIP: 524 – 279 – 13 – 21, REGON: 363452896, Tel: 570 600 353, mail: info@itc-poland.pl

Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowane w naszej firmie odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa informacji.

JAKIE PAŃSTWA DANE PRZETWARZAMY?

 • Imię i Nazwisko
 • Stanowisko w firmie
 • Numer telefonu
 • Adres poczty elektronicznej

SKĄD POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 • Bezpośrednio od Państwa
 • Ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł
 • Z Państwa strony WWW
 • Z formularzy rejestracyjnych

DO CZEGO BĘDZIEMY UŻYWAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

 • Powyższe dane są nam niezbędne do zawarcia i wykonania umowy tj, realizacji usługi szkoleniowej, którą zamówili Państwo w ITC Poland s.c.
 • Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy (realizacji usługi szkoleniowej) oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do wystawienia Faktury, oraz rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.
 • Mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę.

KOMU PRZEKAŻEMY PAŃSTWA DANE?

 • Państwa dane nie są przekazywane nikomu spoza upoważnionych osób pracujących dla firmy ITC Poland s.c.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

JAK ZABEZPIECZAMY PAŃSTWA DANE?

 • Firma ITC Poland s.c. zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 • Dostęp do dokumentacji zawierającej Państwa dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby w niezbędnym zakresie.
 • W stosunku do plików komputerowych ITC Poland stosuje metody logowania się i haseł dostępu.
 • Dokumenty w postaci papierowej przechowywane znajdują się w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

JAK NIE BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANYCH OSOBOWYCH?

 • Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie, zdezaktualizowały się
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania
 • Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe
 • Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu (zakres tego prawa oraz sytuacje kiedy można z niego skorzystać uzależnione jest od przepisów prawa)

MOGĄ PAŃSTWO REALIZOWAĆ SWOJE PRAWA, SKŁADAJĄC WNIOSEK ZA POŚREDNICTWEM MAILA:

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.