Wymagania emisyjne z uwzględnieniem niepewności pomiarowej

17 czerwca 2024, szkolenie online, platforma clickmeeting

KOSZT SZKOLENIA – 1190 ZŁ + 23 % VAT / ZA OSOBĘ

HARMONOGRAM:

8.30 Logowanie, rejestracja uczestników, odbiór materiałów szkoleniowych

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Wymagani ogólne dotyczące pozwoleń zintegrowanych
 2. Zasady i normy prawne dotyczące pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza mające zastosowanie w odniesieniu do pozwoleń zintegrowanych
 3. Kluczowe wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra klimatu i Środowiska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
 4. Kluczowe wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji
 5. Kluczowe wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie weryfikacji dotrzymywania wielkości dopuszczalnej emisji z uwzględnieniem niepewności pomiarowej
 6. Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do Konkluzji BAT
 7. wymagania emisyjne
 8. wymagania pomiarowe
 9. niepewności pomiarowe
 10. Ocena stabilności poziomów emisji w związku z możliwością ograniczenia częstotliwości pomiarów wielkości emisji wskazanej w Konkluzjach BAT

13.00 – 13.30 Przerwa na lunch

 1. Zasady udzielania odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych zawartych
  w Konkluzjach BAT; poradnik w zakresie odstępstw dla dużych źródeł spalania (LCP), zgodnie z art. 204 ust. 2 Ustawy POŚ

  1. Podstawy prawne udzielenia odstępstwa
  2. Rodzaje odstępstw
  3. Kryteria udzielenia odstępstwa
 2. Analiza kosztów i korzyści środowiskowych; zasady i interpretacja wyników
  1. Podstawowe niepewności przyjętej metodyki
  2. Nieproporcjonalność kosztów dostosowawczych w stosunku do korzyści środowiskowych
  3. Co, gdy ocena ilościowa (monetyzacja korzyści środowiskowych) nie jest możliwa
 3. Zmiana Pozwolenia Zintegrowanego wynikająca z odstępstwa
 4. Analiza pozwolenia zintegrowanego wydanego z odstępstwem
 5. Nowelizacja dyrektywy 2010/75/UE ws. emisji przemysłowych (IED)
 6. Omówienie Konkluzji BAT dla wybranych branż

15.00 Zakończenie szkolenia